Domovská stránka

Ďakujeme, že sa zaujímate o náš projekt programu Erasmus+ zameraný na vzdelávanie mladých ľudí v témach udržateľnosti prírodných zdrojov. Cieľom tohto projektu je poskytnúť mladým ľuďom príležitosť naučiť sa a aktívne angažovať v otázkach udržateľnosti, aby sa stali budúcimi lídrami v oblasti ochrany životného prostredia a netoxického spôsobu života.

Predstavenie projektu

Projekt vychádza z celosvetovej snahy o zníženie environmentálnych záťaží, udržateľného správania v priereze a kontexte celého života, vrátane ochrany životného prostredia, chemických výrob, aktuálneho šetrenia energií a prírodnými zdrojmi v snahe znížiť zaťaženie planéty. Projekt chce rozvíjať kľúčové kompetencie cieľovej skupiny v týchto témach, zvyšovať mäkké a zelené zručnosti a vytvárať cesty pre zlepšenie dostupnosti neformálneho vzdelávania mládeže v danej téme.

Zámer projektu

Zámerom projektu je vytvoriť česko-slovenské partnerstvo, ktoré podporí rozvoj práce s mládežou v témach ochrany životného prostredia a šetrenia zdrojmi, ako nového, zdravého a environmentálne udržateľného životného štýlu. Spoluprácu dvoch vzájomne si blízkych krajín, Česka a Slovenska, vnímame ako prvý krok. Sme krajiny, ktoré si rozumejú, a ktoré majú nielen spoločnú minulosť, ale aj zdieľajú podobné vízie budúceho fungovania a rozvoja. Vytvorenie siete spolupracujúcich lídrov a organizácií medzi Českom a Slovenskom, by sme radi do budúcna rozšírili aj v ďalších krajinách Európy.

Vzdelávací program

Keďže vzdelávanie vnímame ako kľúčový faktor toho, aby tieto témy mobilizovali ľudí k činu, naším zámerom je za pomoci nášho vzdelávacieho programu vzbudiť povedomie hlbokého spojenia so svetom, v ktorom žijeme. Predstavenie konceptov netoxického prístupu k životu mladým ľuďom, vrátane udržateľných prístupov a ekologických výrobkov, môže mať veľký vplyv na ich životy a prispievať k udržateľnejšiemu a zodpovednejšiemu spôsobu života.

Vzdelávanie mládeže v týchto témach je kľúčové, pretože mladí ľudia majú možnosť a schopnosť formovať a meniť budúcnosť. Pomôže im to nielen chápať výzvy spojené s environmentálnou udržateľnosťou, ale tiež ich inšpiruje k prijatiu zodpovednejších rozhodnutí vo svojom každodennom živote.

Vzdelávať sa budeme v týchto okruhoch so špecifickými podtémami:

Non toxic život?

Pojem netoxický životný štýl sa prejavuje v každom aspekte života človeka. Cieľom je nahradiť chemikálie a jednorázové produkty, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvňovať naše zdravie a vytvárajú zbytočný odpad. Alternatívou sú udržateľné prípravky z prírodných, recyklovateľných materiálov, so šetrným obsahom a ekologickou výrobou. Netoxický štýl života sa skrátka navracia k prirodzenosti a jednoduchosti, v snahe o minimalizovanie (až v stopercentnej miere) používania umelých, chemických prvkov a zlúčenín a ich plnohodnotné nahradenie čistým, prírodným (bio-eco-raw) rozložiteľným materiálom bez zníženia kvality samotného produktu, s výrazným snahou o šetrenie prírodnými zdrojmi planéty. Ide o vyváženosť medzi prácou ľudských rúk a využívaním prírodných zdrojov.

Motivácia - prečo - východiská

Udržateľný životný štýl a ochrana prírody si získavajú čoraz väčšiu pozornosť nielen v Európe, ale aj na celom svete. Ide nielen o ochranu prírody, ale o pochopenie našej roly v nej a o využívanie prírodných zdrojov udržateľným spôsobom.

Základom je vždy poznanie - založené na vedomostiach o dôležitosti prírodného prostredia a jeho vplyve na nás, ako aj na bohatstve našej planéty. Je dôležité, aby sme si uvedomili, akú dôležitú úlohu v ochrane prírody a environmentálnom hnutí máme my všetci.

Ideálom udržateľného životného štýlu je minimalizovať našu stopu na životnom prostredí a využívať prírodné zdroje s ohľadom na ich dlhodobú udržateľnosť. Vzdelávanie a osvetová činnosť, ako je tá, ktorú presadzuje aj program Erasmus+, sú kľúčové pre šírenie myšlienok ochrany prírody a udržateľného životného štýlu. S ich pomocou môžeme motivovať ľudí a podporovať inovatívne riešenia pre ochranu životného prostredia a zvýšenie kvality života pre všetkých.

Je pozitívne, že sa čoraz viac ľudí angažuje v enviromentálnom hnutí a že stále viac ľudí si uvedomuje dôležitosť ochrany prírody. Spoločne môžeme dosiahnuť pozitívne zmeny a vytvoriť udržateľnú budúcnosť pre nás a pre nasledujúce generácie

Čo čaká zapojených účastníkov?

Účasť prinesie účastníkom okrem vzájomného prepojenia jednotlivých tém, aj zosieťovanie kvalitných ľudí a organizácií, ktoré zdieľajú podobné hodnoty, nadšenie a víziu, a tieto kvality ďalej šíria vo svojej komunite a okolitom svete.

Účastníci programu zapojení do prípravnej, realizačnej a hodnotiacej fázy budú mať možnosť rozvíjať svoje kompetencie (mäkké zručnosti), nadväzovať kontakty a stať sa aktívnejším vo svojej organizácii a komunite.

Pre koho je vzdelávanie určené?

Priebeh vzdelávacieho programu

Komplexný vzdelávací program pozostáva z absolvovania:

Realizácia vlastného workshopu bude mať vplyv na členov vašej organizácie, komunity, združenia, ktorí sa o téme dozvedia viac prostredníctvom aktivít priamo od ich aktérov či vďaka propagácii projektu.

Chcete sa zúčastniť?

Ak máte záujem o tento vzdelávací program a spĺňate podmienky účasti, vyplňte prosím prihlasovací formulár (uverejnený v slovenskom aj českom jazyku). Pre ďalšie šírenie informácií o tomto vzdelávacom programe môže využiť aj pozvánku v PDF.

Naplnenie projektu a organizácia

Výsledkom vzdelávacieho programu by malo byť nielen zvýšené povedomie o netoxickom životnom štýle, ale aj aktívne zapojenie sa mladých ľudí do udržateľnej praxe a zmeny myslenia a správania smerom k environmentálnej zodpovednosti.

Projekt zastrešuje občianske združenie a turistický klub Bludári, realizuje ho v spolupráci s českým partnerom Svět Non Toxic a je financovaný z programu Európskej únie Erasmus+.

Hlavnou koordinátorkou projektu je Jozefína Fusek Švingálová
tel.kontakt: +421 907 636 793
email: info@setrne.eu

Logo OZ Bludári