Hlavní stránka

Děkujeme, že se zajímáte o náš projekt programu Erasmus+ zaměřený na vzdělávání mladých lidí v oblasti udržitelnosti přírodních zdrojů. Cílem tohoto projektu je poskytnout mladým lidem příležitost naučit se aktivně angažovat v otázkách udržitelnosti tak, aby se právě oni v budoucnu stali aktivními lídry v oblasti ochrany životního prostředí a netoxického způsobu života.

Představení projektu

Projekt vychází z celosvětové snahy snížit environmentální zátěž, snahy udržitelného chování v průběhu a kontextu celého života, včetně ochrany životního prostředí. Dále zahrnuje chemickou výrobu, aktuální šetření energiemi a přírodními zdroji ve snaze snížit zátěž naší planety. Jde tedy o rozvoj klíčových kompetencí cílové skupiny v konkrétních oblastech ekologie a vytváření cest pro zlepšení dostupnosti neformálního vzdělávání mládeže v této konkrétní problematice.

Záměr projektu

Je vytvořit česko-slovenské partnerství, které podpoří rozvoj práce s mládeží v oblasti ochrany životního prostředí a šíření udržitelného přístupu coby nového, environmentálně udržitelného a zdravého životního stylu. Spolupráci obou zemí, Česka a Slovenska, vnímáme jako první krok. Jsme krajiny, které jsou historicky spjaté, sdílejí stejné vize k budoucímu fungování a rozvoji.
Vytvoření sítě spolupracujících organizací mezi Českem a Slovenskem bychom rádi v budoucnu rozšířili i v rámci Evropy.

Vzdělávací program

Jelikož vzdělávání vnímáme jako klíčový faktor toho, jak může tato tématika mobilizovat lidi k aktivní činnosti, naším záměrem za pomoci našeho vzdělávacího bloku/programu je probudit vědomí hlubokého spojení se světem, ve kterém žijeme.
Zájem o netoxický životní styl a jeho implementace mezi mladé lidi – tyto myšlenky jsou důležité pro budoucnost, protože mladí lidé tvoří budoucnost již dnes.
Představení konceptu netoxického přístupu k životu mladým lidem, včetně udržitelných výrobků a ekologických přístupů může mít velký vliv na jejich životy a přispívat k udržitelnějšímu způsobu života.
Vzdělávání mládeže v této problematice je klíčové, protože mladí lidí mají schopnost formovat a měnit budoucnost. Pomůže jim to nejen chápat výzvy spojené s environmentální udržitelností, ale též je inspiruje k přijetí zodpovědnějších rozhodnutí ve svých každodenních životech.

Non toxic život?

Pojem netoxický životní styl se projevuje v každém aspektu života člověka. Cílem je nahradit chemikále a jednorázové produkty, které mohou nepříznivě ovlivnit naše zdraví a vytváří zbytečný odpad. Altrenativou jsou udržitelné výrobky z přírodních recyklovatelných materiálů, šetrné jak obsahem, tak procesem výroby.
Netoxický styl života se zkrátka vrací k přirozenosti a jednoduchosti.
Ve snaze o minimalizaci (až ve stoprocentní míře) používání umělých chemických látek a sloučenin a jejich plnohodnotné nahrazení čistým přírodním (bio-eco-raw) rozložitelným materiálem bez snížení kvality samotného produktu s výraznou snahou nedrancovat přírodu a životní zdroje – jde tedy o vyváženost mezi lidskou prací a drancováním přírody.

Motivace – proč - východiska

Udržitelný životní styl a ochrana přírody si získávají stále větší pozornost nejen v Evropě, ale na celém světě. Jde nejen o ochranu přírody, ale o pochopení naší role v ní a využívání přírodních zdrojů udržitelným způsobem.

Základem je vždy poznání založené na vědomostech a důležitosti životního prostředí a jeho vlivu na nás, stejně jako na přírodní bohatství naší země.

Ideálem udržitelného životního stylu je minimalizovat naši stopu v životním prostředí a využívat přírodní zdroje s ohledem na jejich douhodobou udržitelnost. Vzdělávání a osvětová činnost jako je ta, kterou představuje program Erasmus+, jsou klíčové pro šíření myšlenek ochrany přírody a udržitelného životního stylu. S jejich pomocí můžeme podporovat lidi a motivovat k inovativnímu řešení ochrany životního prostředí a tím zvýšení kvality života každého z nás.

Je skvělé, že se mnoho lidí zapojuje do environmentálních hnutí, a že si stále více lidí uvědomuje důležitost ochrany přírody. Společně můžeme dosáhnout pozitivních změn a vytvořit udržitelnou budoucnost pro nás a následující generace.

Co čeká zapojené účastníky?

Vzdelávať sa budeme v týchto okruhoch so špecifickými podtémami:

Účast přinese všem zúčastněným kromě vzájemného propojení jednotlivých témat také propojení kvalitních lidí a organizací, kteří sdílejí stejné nadšení a vize a šíří je do svých komunit.

Chcete se zúčastnit?

Účast na vzdělávacím programu je určená pro:

Pracovníky s mládeží, multiplikátory ze Slovenska i České republiky, kteří pracují přímo s mladými lidmi, dobrovolníky, rodiči, komunitou, případně pořádají akce, setkání, přednášky, workshopy a plnohodnotně se podílí na rozvoji své organizace a jejich členů.

Mladí lidé do 30 let, kteří vnímají důležitost této tématiky a mají zájem o její šíření ve své komunitě, nebo ve svém regionu.

Komplexní vzdělávací program se skládá z absolvování:

Realizace vlastního workshopu bude mít vliv napříkad na:
členy vaší organizace, komunity, školy, rodičů, blízké rodiny, i celé komunity, která se o tématu dozví víc prostřednictvím aktivit přímo od jejich aktérů, nebo díky propagaci projektu.

Účastníci programu zapojení do přípravné realizační a hodnotící fáze budou mít možnost rozvíjet svoje kompetence a zručnosti, navázat kontakty a stát se aktivnějšími ve své vlastní organizaci a komunitě.

Pokud máte zájem o tento vzdělávací program a splňujete podmínky účasti, vyplňte prosím přihlašovací formulář: https://forms.gle/85ZWwKrEJui65af9A

Naplnění projektu

Výsledkem by mělo být nejen zvýšení povědomí o netoxickém životním stylu, ale také aktivní zapojení mladých lidí do udržitelné praxe a změny myšlení směrem k environmentální zodpovědnosti.